Regulamin Hotelu Rehabilis

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Przedmiot regulaminu
  1. Regulaminu hotelu trzygwiazdkowego to określenie zasad pobytu gości w hotelu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i komfortu dla wszystkich klientów. Regulamin hotelu definiuje prawa i obowiązki gości oraz hotelu, zawiera informacje na temat wymeldowania i zameldowania, opłat i płatności, zachowania, porządku i czystości oraz odpowiedzialności hotelu. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasad przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę całej należności za pobyt w Hotelu.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Rehabilis
  3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu lub na stronie internetowej www.hotelrehabilis.pl
 2. Zameldowanie i wymeldowanie
  1. Zameldowanie jest możliwe od godziny 14:00 w dniu przyjazdu.
  2. Wymeldowanie należy dokonać przed godziną 10:00 w dniu wyjazdu.
  3. W przypadku późniejszego wymeldowania, pobierana jest opłata za kolejną dobę.
  4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową oraz doby następujące.
  5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy winien zgłosić Recepcji do godziny 10.00 dnia, poprzedzającego ostatni dzień pobytu.
  6. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
  7. Istnieje możliwość rezerwacji 2 osobowego pokoju do wyłącznej dyspozycji Gościa, po uiszczeniu dopłaty w wysokości 50% kosztów doby hotelowej.
 3. Opłaty i płatności
  1. Cena za pobyt w hotelu jest pobierana zgodnie z cennikiem hotelu Rehabilis
  2. Gość zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty najpóźniej w dniu przyjazdu.
  3. Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% łącznej wartości zamówienia za pośrednictwem dostępnych metod płatności. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu, wpłacony lub pobrany zadatek nie podlega zwrotowi. O zamiarze anulacji rezerwacji należy poinformować Hotel pocztą elektroniczną lub tradycyjną
  4. W przypadku rezygnacji z pobytu już opłaconego, spowodowanej sytuacjami losowymi, Hotel zobowiązuje się zwrócić wpłaconą należność tylko w przypadku gdy rezygnacja nastąpi 7 dni przed rozpoczęciem pobytu. W przypadku rezygnacji później niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu, Hotel zapewni Gościowi zmianę daty pobytu bez zwrotu wpłaconej już należności. Dopuszcza się zmianę terminu pobytu w ramach najbliższego wolnego terminu.
  5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości lub innego dokumentu wraz ze zdjęciem oraz wypełnienie Karty rejestracyjnej.
  6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
  7. Gość zobowiązany jest przed rozpoczęciem pobytu do wypełnienia ankiety żywieniowej wysłanej do Hotelu drogą mailową.
  8. Hotel zastrzega sobie prawo do wymagania kaucji w wysokości ustalonej indywidualnie.
  9. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub kontynuowania pobytu osoby, która łamie regulamin hotelu, lub wyrządziła szkodę Hotelowi lub któremuś z Gości lub Pracownikowi Hotelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.
 4. Zachowanie
  1. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.
  2. Zakazuje się palenia w pomieszczeniach hotelowych oraz wokół terenu hotelu
  3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z Jego winy lub z winy odwiedzających Go gości.
  4. Hotel ma prawo obciążenia Gościa za wyrządzone szkody.
  5. Hotel ma prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od zakresu prac koniecznych do usunięcia uszkodzenia
  6. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  7. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
  8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
  9. Hotel nie jest przystosowany dla dzieci, wszelką odpowiedzialność za dziecko, przebywające w obiekcie, ponosi rodzic lub opiekun.
 5. Porządek i czystość
  1. Gość jest zobowiązany do zachowania porządku i czystości w pomieszczeniach hotelowych.
  2. Zakazuje się wnoszenia do hotelu przedmiotów niebezpiecznych lub łatwopalnych.
  3. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty za sprzątanie pomieszczenia, w przypadku jego znacznego zanieczyszczenia.
 6. Informacje dodatkowe
  1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
  2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
  3. Hotel zapewnia:
   1. Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, z wyłączeniem sytuacji gdy ich udzielenie wynika z obowiązku nałożonego prawem
   2. Profesjonalną i uprzejmą obsługę.
   3. Sprzątanie pokoju
   4. Wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
   5. Zapewnić w miarę możliwości inny pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
   6. Dostęp do żelazka i deski do prasowania w wyznaczonym przez Hotel miejscu.
   7. Wymianę pościeli hotelowej i ręczników co 3 dni lub na prośbę Gościa.
   8. Dostęp do Internetu poprzez WiFi
  4. Na życzenie Gościa, w ramach świadczonej usługi, Hotel może:
   1. Udzielić informacji związanych z pobytem i podróżą.
   2. Przechować bagaż Gości po wymeldowaniu.
   3. Zamówić Taxi.
   4. Zapewnić budzenie o odpowiedniej porze, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Recepcji hotelowej do godziny 16:00 dnia poprzedniego.
  5. W przypadku braku możliwości zapewnienia zakwaterowania, hotel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji.
  6. W hotelu znajduje się recepcja, która udziela informacji o hotelu i okolicy oraz służy pomocą w przypadku problemów i pytań gości.
  7. Gość może składać reklamacje dotyczące pobytu w hotelu na piśmie lub ustnie w recepcji. Hotel zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
  8. Goście mogą bez dodatkowych opłat skorzystać z niestrzeżonego parkingu. Hotel dysponuje ograniczoną liczbą miejsc parkingowych. W bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu istnieje również możliwość skorzystania z niemonitorowanego i niestrzeżonego parkingu.
  9. Należność za wszelkie dodatkowe usługi świadczone przez Hotel, pobierane są w kasie Recepcji. Płatność gotówką lub kartą płatniczą.
  10. Śniadania i kolacje serwowane w jadalni hotelowej na parterze. Zabrania się wynoszenia jedzenia z pomieszczenia.
  11. Pory serwowania posiłków:
   • Śniadanie 7.30- 09:00
   • Obiad 12.30-14.00
   • Kolacja 17.00-18.15
  12. W jadalni zabrania się spożywania własnego alkoholu, nie można również wynosić naczyń.
 7. Odpowiedzialność hotelu
  1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych rzeczy, w tym pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona. Do dyspozycji gości udostępnia się nieodpłatnie sejf zlokalizowany w każdym pokoju i przydzielony do każdego gościa.
  2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przyczyn siły wyższej.
 8. Zwrot rzeczy pozostawionych w hotelu
  1. Rzeczy pozostawione przez przyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt, tylko jeśli Gość złoży dyspozycję co do odesłania rzeczy pozostawionych. W przeciwnym przypadku, Hotel przechowa te przedmioty przez okres 1go miesiąca, celem umożliwienia ich osobistego odbioru, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych, zgodnie z obowiązującym prawem. Ze względu na swoje właściwości art. spożywcze oraz inne rzeczy z terminem ważności, przeznaczone do użytku, będą niezwłocznie usuwane.
 9. Postanowienia dodatkowe
  1. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych .W przypadku nieprzestrzegania powyższych zakazów, Hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 500 zł, za każde naruszenie.
  2. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt.
  3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2023 do odwołania.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

  Skip to content